BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Kết quả khảo sát người bệnh 6 tháng đầu năm 2018

13/11/2018

Sau 6 tháng đầu năm hoạt động, Bệnh viện đã lấy kết ý kiến khảo sát của người bệnh điều trị tại Bệnh viện và đạt kết quả như sau:

Báo cáo kết quả Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo kết quả Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2018