KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Tháng hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

12/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 11/11/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc triển khai tháng hành động vì bình đăng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Chủ đề của tháng hành động là: "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"

Bệnh viện Phục hồi chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và truyền thông đến khoa, phòng và từng cá nhân trong Bệnh viện
Sau đây là một số đoạn tư liệu góp phần truyền thông tới tất cả mọi người "Chấm dứt bạo lực với phụ nữa và trẻ em"