CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

07/09/2020

Xác định công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2020, từ cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy sớm ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.
UBKT, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương, tháng 1/2020. Ảnh: Minh Hà

Trên cơ sở Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về "Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 20/12/2019 về kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị…

Ngay từ đầu năm, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Đồng thời nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...  

Để công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân; kịp thời nắm chắc, tổng hợp đầy đủ số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ các đơn tố cáo không phải giải quyết; tố cáo, phản ánh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, căn cứ vào nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền. Nội dung nhận xét, đánh giá tập trung vào vấn đề tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đi sâu đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm; việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thu Chung

Thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU, cấp tỉnh đã tổ chức 21 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra (5 kiểm tra, 11 giám sát, 4 thanh tra). Qua đó đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; 224 đảng viên (57 cấp ủy viên) bằng các hình thức (khiển trách 177, cảnh cáo 36, cách chức 1, khai trừ 10). Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 8,5 tỷ đồng, kiến nghị khác 38,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 49 tập thể và 44 cá nhân…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp các tổ chức đảng lựa chọn được các đồng chí có đủ năng lực, uy tín tham gia cấp ủy khóa mới; tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng.

Hoài Anh - Báo Quảng Ninh