KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA

Tổng hợp bảng chấm điểm bệnh viện cuối năm 2019

18/11/2019

Danh sách các bảng biểu châm điểm cuối năm 2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh

Báo cáo 05 nhiệm vụ trọng tâm 2019

Bảng chấm điểm theo QĐ 1205

Bảng tổng hợp điểm chấm điểm theo QĐ 1205

Bảng kiểm tra BV 2019

Bảng chấm điểm theo QĐ 1205