BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHÁM CHỮA CÁC BỆNH NHÂN CAO TUỔI LIỆU PHÁP MASSAGE BỆNH NHÂN BẰNG NẾN
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 85/2015/QH13 19/04/2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2 42/2013/QH13 20/04/2016 Luật tiếp công dân
3 44/2013/QH13 20/04/2016 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí