BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 85/2015/QH13 19/04/2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2 42/2013/QH13 20/04/2016 Luật tiếp công dân
3 44/2013/QH13 20/04/2016 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí