BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUẢNG NINH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 85/2015/QH13 19/04/2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2 42/2013/QH13 20/04/2016 Luật tiếp công dân
3 44/2013/QH13 20/04/2016 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
4 04/2015/NĐ-CP 07/05/2018 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5 01/2016TT-BNV 07/05/2018 Thông tư số 01/2016TT-BNV
Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập